วิริยะประกันภัย ภูเก็ต

Viriyah Insurance Phuket

ขับอยู่ในเลน โดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวแล้วหนี ?

 • กรณีรถยนต์เกิดสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นจะเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์  บริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คันที่สูญหาย  ยกเว้นกรณีเดียวที่บริษัทประกันภัยจะไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อพิสูจน์ได้ว่าผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นไปตามตามประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 879 …

      ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

      ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

      เมื่อบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องมีหน้าที่โอนรถยนต์คันที่เอาประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

      อย่างไรก็ตามในกรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้มีการระบุในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์(มีการออกเอกสารแนบท้าย รย.24 ไว้เป็นหลักฐาน) บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้จำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์นั้นตามส่วนได้เสียก่อน และเช่นเดียวกันผู้รับประโยชน์นั้นต้องโอนรถยนต์ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเช่นเดียวกัน

      นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองต่อรถยนต์คันนั้นสิ้นสุดลง

      กรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยไปแล้ว ต่อมาในภายหลังได้รถยนต์กลับคืนมา บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยจ้างให้บริษัททราบ โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รถยนต์คืนมา เมื่อได้รับแจ้งแล้วผู้เอาประกันภัยต้องแสดงเจตนาให้บริษัทรับทราบว่า ตนเองประสงค์จะขอรับรถยนต์คืนหรือสละสิทธิ์ไม่ขอรับรถยนต์คืน  แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่แสดงเจตนาให้ปรากฏภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน

      กรณีเลือกใช้สิทธิ์ขอรับรถยนต์คืน  ผู้เอาประกันภัยจะต้องคืนเงินจำนวนเอาประกันภัยที่ได้รับมาแล้วให้กับบริษัท  ในการขอรับรถยนต์คืน หากปรากฏว่ารถยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทมีหน้าที่ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งคืน

  สำหรับใครที่สนใจประกันภัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://viriyahphuket.com/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 090-279-9449

บทความอ้างอิง # บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน)
<< Share >>